informačně-turistický portál
V TURISTICKÉM SRDCI BESKYD

Obec Morávka

Obec Morávka patří ke spíše mladším obcím regionu, vznikla patrně až někdy v druhém desetiletí 17. století podél horního toku stejnojmenné řeky a na přilehlých úbočích hor mezi masívy Travného a Slavíče. Nepřístupné příkré svahy postupně osídlovali pastevci se stády ovcí a koz. Bylo zapotřebí mnoha generací, aby se hluboké lesy změnily v louky a kamenitá pole, která zabezpečila alespoň základní prostředky k životu.

Poprvé se o obci v historických pramenech dovídáme z urbáře Frýdeckého panství z roku 1636. V době svého vzniku patřila Morávka rodu Bruntálských z Vrbna, v roce vzniku výše zmiňovaného urbáře přešla do majetku Oppersdorfů a roku 1708 do vlastnictví hrabat Pražmů. Posledními šlechtickými vládci Morávky, jakož i těšínského knížectví, kam nově Morávka připadla, byli v letech 1797 – 1918 Habsburkové.

Katastr obce je pokryt především horskými lesy, což odedávna předurčovalo i charakter zaměstnání velké části místních obyvatel Vysoko nad osadami, které vznikaly postupně kolem údolí vyhloubených horskými potoky, žili pasekáři a obyvatelé horských samot. Po staletí nerušený klid salaší a horských usedlostí časem narušily v 18. století pece na výrobu dřevěného uhlí a výstavba tzv. klauzů, kterými se splavovalo dříví do níže položených hamrů a dolů.

V polovině 19. století zde žilo v 557 domech celkem 4019 obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století se v obci hrálo ochotnické divadlo, pořádaly bály a koncerty a dokonce zde byla zřízena i knihovna, která měla okolo tisíce knih. Vznikaly první spolky, jako například Pobeskydský spolek z roku 1894, jehož hlavním cílem bylo čelit germanizaci, nebo spolek Obrana chleba, který chtěl bojovat proti bídě a útlaku. Největší životnost z nich ale prokázal tradiční Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1896, který dodnes patří k nejvýznamnějším složkám spolkového života v obci.

Dvacáté století přineslo několik necitlivých zásahů do integrity obce. Prvním velkým ohrožením byl polský zábor v roce 1938. Díky úsilí českých vyjednavačů – komisi generála Hrabčíka – se podařilo dosáhnout alespoň toho, že do polského záboru spadla oproti původní představě jen menší část obce. Následujících šest let nacistické okupace tvoří nejtragičtější kapitolu v historii obce, která se i díky své poloze stala významným místem na mapě českého odboje, ať už v podobě převádění uprchlíků přes hranice, nebo v posledním období války v podobě podpory partyzánů, působících v okolních horách. Právě za tuto činnost byli místní obyvatelé nacistickými orgány silně perzekuováni. Morávka patří mezi obce, které byly v našich zemích nacistickou represí postiženy nejvíce. Za svou účast v odboji nebo často pouhým poskytnutím jídla zaplatila řada obyvatel Morávky svými životy nebo podlomeným zdravím v důsledku věznění.

Po 2. sv. válce došlo k výraznému propadu v počtu obyvatel, kdy mnozí opustili svá kamenitá pole v prudkých svazích a šli osídlovat pohraničí.

Mimořádně závažným zásahem do života obce bylo vybudování přehradní nádrže v první polovině 60. let 20. století. Část obce byla zatopena, za účelem výstavby bylo vykoupeno více než 300 usedlostí a vystěhováno více než 300 lidí.  Pro život obce, která po staletí tvořila jeden provázaný celek, to byl tvrdý zásah. Už v předchozím období počet obyvatel výrazně klesal (v roce 1921 zde žilo 3470 lidí, v roce 1950 už jen 2611), nyní se tento trend ještě zrychlil. V roce 1980 měla Morávka už jen 1350 obyvatel. V tomtéž roce byla sloučena s okolními obcemi Pražmem, Raškovicemi, Vyšními Lhotami a Krásnou v jednu integrovanou obec s MNV v Raškovicích. K 1. 1. 1991 se však Morávka opět osamostatnila.

V posledních dvaceti letech počet obyvatel vykazuje mírnou, zato stabilní vzestupnou tendenci. K 31.12.2011 měla Morávka 1078 obyvatel.

Díky své rozloze 8 735 ha, rozvinuté turistické vybavenosti a
infrastruktuře a zároveň blízkosti Ostravy a rychlému napojení na
dopravní síť zůstává Morávka nadále oblíbeným místem odpočinku a výletů
pro obyvatelé okolních měst i vyhledávanou destinací pro návštěvníky z
celé ČR i ze zahraničí.

Kronika obce Morávky od roku 1929

Kronika obce Morávky od roku 1944